Incasso, beslag
en executie

Niets zo vervelend als een klant die weigert te betalen. Te veel onbetaalde facturen kan tot grote problemen leiden. U zit immers ook met uw vaste lasten en rekeningen die voldaan moeten worden. Een constante cashflow is daarom essentieel.

Tegelijkertijd zit u niet te wachten op alles wat erbij komt kijken om een debiteur tot betaling te bewegen. U wilt ondernemen en uw energie in uw bedrijf steken. Bovendien is het nemen van incassomaatregelen natuurlijk niet uw specialisme.

De meeste bedrijven geven er daarom de voorkeur aan hun vordering of debiteurenportefeuille uit handen te geven. Bij Loomans Advocaten bent u daarvoor aan het juiste adres! Of het nu gaat incasso bij een individuele debiteur of het opzetten van een professioneel debiteurenbeleid, wij helpen u graag uw incassoproblemen uit de wereld te helpen.

De advocaten van Loomans Advocaten hebben ruime ervaring in het op een kosten efficiënte manier incasseren van uw openstaande facturen. Daarbij gaan we agressief te werk als het moet, maar begripvol en coulant waar het kan. U wilt immers niet dat de relatie met uw klanten beschadigd wordt. Daarmee houden we vanzelfsprekend rekening in onze aanpak en benadering. Het komt allemaal aan op de juiste timing en toonzetting. Onze advocaten hebben bewezen dat haarfijn aan te voelen.

Het incassotraject van Loomans Advocaten

Uiteindelijk is het u er natuurlijk om te doen zo spoedig mogelijk betaling van uw facturen af te dwingen. Ons incassotraject verloopt als volgt:

  • verzenden sommatiebrief - in de sommatiebrief (ook wel ingebrekestelling genoemd) wordt uw debiteur nog éénmaal in de gelegenheid gesteld vrijwillig tot betaling van het openstaande bedrag over te gaan. Afhankelijk van de (contractuele) afspraken die u met uw klant gemaakt heeft, berekent de incasso advocaat van Loomans Advocaten tevens exact de verschuldigde rente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten.
  • betalingsregeling? – in voorkomende gevallen kan het de voorkeur genieten een voor u acceptabele betalingsregeling te treffen. Dan kan bijvoorbeeld het geval zijn als het een goede, trouwe klant betreft. Of iemand die zich welwillend opstelt en aantoont het openstaande bedrag door omstandigheden slechts in termijnen te kunnen betalen. Uiteraard dient daarbij wel afgewogen te worden of u door het treffen van een regeling uiteindelijk niet (deels) achter het net vist, bijvoorbeeld omdat uw debiteur later failliet gaat. Waar doorpakken is vereist, zullen we dat zeker niet nalaten.

Voldoet uw debiteur na ontvangst van onze sommatiebrief (en eventuele eerdere aanmaningen) zijn schuld nog niet en is een betalingsregeling niet gewenst, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

  • aanhangig maken incassoprocedure – indien uw debiteur niet vrijwillig tot betaling overgaat, maken we een gerechtelijke procedure voor u aanhangig. Indien het een onbetwiste vordering betreft en de zaak spoedeisend is, kunnen we uw debiteur via een incasso kort geding dwingen tot betaling over te gaan. Normaliter heeft u dan binnen 6 weken uitspraak van een rechter. Wordt uw vordering betwist en ligt het allemaal wat ingewikkelder (bijvoorbeeld omdat uw debiteur claimt dat u iets fout heeft gedaan), dan zal een bodemprocedure aanhangig gemaakt moeten worden. In dat geval duurt het allemaal wat langer.

Bij een weigerachtige debiteur hoeft het echter niet altijd tot een procedure te komen. In de praktijk blijkt het uitoefenen van enige druk voldoende om betaling af te dwingen. In dat kader kunt u denken aan de volgende mogelijkheden.

  • beslaglegging - er kan worden overgegaan tot het leggen van (conservatoir) beslag op bijvoorbeeld woonhuis, auto of inboedel van uw debiteur. Zeker wanneer hij van plan is deze te verkopen kan beslag een uitermate effectief pressiemiddel zijn. Dat geldt ook voor beslag onder derden, als bijvoorbeeld schuldenaren van uw debiteur (opdrachtgevers etc.) of de bank waar hij bankiert. Dit wordt door debiteuren doorgaans ook als zeer belastend ervaren. Niet zelden zijn ze bereid te betalen om maar van de beslagen af te zijn.

Er zal na de beslaglegging wel binnen 2 weken een (bodem)procedure moeten worden gestart. Wordt deze gewonnen, dan komen de kosten van het beslag voor rekening van uw debiteur.

Overigens dient beslaglegging tevens een ander doel, namelijk zekerheidstelling tot nakoming van uw vordering. Totdat een rechter inhoudelijk over uw vordering heeft beslist, mogen de in beslag genomen zaken niet worden vervreemd. Is beslag gelegd onder derden, dan worden de aan uw debiteur toebehorende bedragen ‘bevroren’. Op die manier verzekert u zich ervan dat er vermogen aanwezig is waarop verhaal gehaald kan worden nadat de rechter in uw voordeel heeft beslist.

  • aanvragen van het faillissement- ook een faillissementsaanvraag kan helpen een snelle en relatief goedkope manier betaling van uw vordering of een acceptabele betalingsregeling af te dwingen. Vooral bij betalingsonwil van uw debiteur blijkt dit vaak een effectief incassomiddel. Uw debiteur heeft er namelijk belang bij de ingrijpende gevolgen van een faillissement – het verlies van de beschikking over zijn vermogen - te voorkomen.
  • executie / tenuitvoerlegging – met een einduitspraak van de rechter in handen kunnen zonodig – als uw debiteur weigert het rechterlijk oordeel na te leven - allerlei executiemaatregelen getroffen worden. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan executoriale verkoop van auto’s, woningen, inboedel etc. Uw vordering en de kosten worden uit de verkoopopbrengst voldaan.

Contact

Voor al uw incassoaangelegenheden bent u bij Loomans advocaten aan het juiste adres.
We helpen u graag verder.

Bel met uw vragen naar 0229-547450 of mail naar k.vriend@loomansadvocaten.nl of w.loomans@loomansadvocaten.nl.

Terug naar boven