Contracten

Zoekt u een deskundige advocaat contractenrecht? Door onze jarenlange ervaring hebben we brede kennis opgedaan op dit rechtsgebied. Bij Loomans advocaten bent u aan het juiste adres.

Een contract is een overeenkomst die rechten en verplichtingen schept die in rechte afgedwongen kunnen worden. Een contract kan zowel mondeling, elektronisch als schriftelijk tot stand komen. Een overeenkomst is rechtsgeldig zodra er sprake is van I) aanbod en aanvaarding, II) handelingsbekwaamheid, III) afwezigheid van wilsgebreken, en IV) de inhoud geen strijd oplevert met de wet, openbare orde en goede zeden.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het behandelen van al uw contractuele aangelegenheden. U kunt bij ons terecht, onder meer als het gaat om:

 • koopovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • aannemingsovereenkomsten
 • exploitatieovereenkomsten
 • vaststellingsovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • algemene voorwaarden

Loomans Advocaten heeft alle expertise in huis om de diverse contracten en voorwaarden voor u op te stellen en (kritisch) te beoordelen. Of het nu gaat om overheids- en/of zorginstellingen, bedrijven of particulieren, wij bieden onze klanten wat ze nodig hebben om contracten aan te gaan en zich volledig bewust te zijn van de rechten en verplichtingen die ze daarmee op zich nemen

Deugdelijke vastlegging van afspraken is essentieel. De praktijk wijst namelijk uit dat zaken anders lopen dan verwacht. Indien gemaakte afspraken dan ook nog eens niet of ondeugdelijk vastgelegd zijn, leidt dat vaak tot veel (onnodige) onzekerheid, procedures en bijkomende kosten. Daarom geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Wij kunnen u helpen met:

 • het opstellen van contracten
  bij het opstellen vragen we beide partijen om input, zodat de inhoud van het contract niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar ook volledig aan uw behoeften voldoet.
 • het beoordelen van contracten
  voordat u een contract sluit kunnen onze advocaten u helpen bij beoordeling daarvan op tegenstrijdigheden en (wettelijk) niet toegestane bepalingen. Indien achteraf discussie ontstaat omtrent de uitleg van een door u gesloten contract kunnen we u helpen met vaststelling van de wijze waarop de bepalingen geïnterpreteerd moeten worden.
 • de contractonderhandelingen
  wij onderhandelen over de voorwaarden teneinde er zeker van te zijn dat uw belangen worden gewaarborgd.
 • procederen
  het voeren van gerechtelijke procedures in contractuele geschillen verband houdende met tekortkomingen (wanprestatie) en andere contractuele kwesties.

Schending van contractuele verplichtingen

Geschillen ten gevolge van schending van contractuele verplichtingen (=wanprestatie) en de mogelijke consequenties daarvan zijn aan de orde van de dag. In onze advocatenpraktijk worden we er doorlopend mee geconfronteerd.

De door één of meerdere contractspartijen gepleegde wanprestatie kan aanleiding vormen tot uitvoerige discussie en procedures. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen als:

 • Welke mogelijkheden hebt u als sprake is van wanprestatie?
 • Hoe komt u onder een overeenkomst uit?

Bij Loomans Advocaten vertegenwoordigen we klanten in alle denkbare contractuele geschillen, zoals bijvoorbeeld in geval van:

 • het leveren van een gebrekkige zaak of product
 • het ondeugdelijk verrichten van een dienst of service
 • het uitblijven van betaling voor een product of dienst
 • het missen van een overeengekomen termijn (deadline)
 • verschillende interpretatie van contractuele bepalingen
 • disputen tussen de leden van een samenwerkingsverband of vennoten

Contact

Voor meer informatie over contractuele kwesties kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Bel met uw vragen naar 0229-547450 of mail naar k.vriend@loomansadvocaten.nl of w.loomans@loomansadvocaten.nl.

Terug naar boven