Algemene Voorwaarden

Gepubliceerd op 1 april 2008.

1. Toepasselijkheid

1.1

W.J.M. Loomans Advocaten B.V. (kvk nummer 37140294 ), h.o.d.n. ‘Loomans Advocaten’ is een besloten (praktijk)vennootschap die zich ten doel stelt de uitoefening van de advocatuur.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en/of andere rechtsverhoudingen tussen Loomans Advocaten en haar opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op overeenkomsten van opdracht tussen de opdrachtgevers en de (voormalige) bestuurders, aandeelhouders, werknemers en/of derden die voor Loomans Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest. 

1.3

Alle aan Loomans Advocaten verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1.4

Aanvaarding door of namens Loomans Advocaten van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de handwijzing van die algemene voorwaarden.

1.5

De uitvoering van iedere opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en niet van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 

2. Opdracht en aansprakelijkheid

2.1

Het staat Loomans Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurders van Loomans Advocaten en medewerkers van Loomans Advocaten te laten uitvoeren en in voorkomend geval met inschakeling van derde(n).

2.2

Loomans Advocaten zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.3

Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

2.4

Loomans Advocaten voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven verzekeringsplicht.

2.5

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door Loomans Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) of, indien vorenbedoeld in rekening gebracht bedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, alle bedragen exclusief omzetbelasting.

2.6

De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor aansprakelijkheid voor fouten door Loomans Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Loomans Advocaten bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Loomans Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Loomans Advocaten voor een tekortkoming van een derde is bovendien beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

3. Honorarium, verschotten en kantoorkosten

3.1

De kosten van uitvoering van de opdracht door Loomans Advocaten omvatten het honorarium, de verschotten en een vergoeding voor vaste kantoorkosten, alle verschuldigde bedragen vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

3.2

Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief; het uurtarief is afhankelijk van de ervaring en het specialisme van degene die
de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.3

De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Loomans Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald.

3.4

Loomans Advocaten is steeds bevoegd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Loomans Advocaten bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

4. Betaling

4.1

De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op opschorting of verrekening.

4.2

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het declaratiebedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

4.3

Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten belope van minimaal vijftien procent van het declaratie bedrag.

5. Archivering

Zodra tien jaar zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Loomans Advocaten in behandeling is geweest, heeft Loomans Advocaten het recht om de desbetreffende dossiers en de zich daarin bevindende stukken zonder verdere aankondiging uit haar archieven te verwijderen en te vernietigen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1

Op de rechtsverhouding tussen Loomans Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

6.2

Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen Loomans Advocaten en een opdrachtgever kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden:

liggen ter inzage bij de receptie van het kantoor van
Loomans Advocaten te Hoorn; 

worden op aanvraag kosteloos toegezonden; en 

zijn gepubliceerd op de website www.loomansadvocaten.nl.

 

 

Terug naar boven